Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2017

alberta
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaszydera szydera
alberta
9120 85cb
Reposted fromzglowawchmurach zglowawchmurach viapalina palina
alberta
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viashitsuri shitsuri

March 26 2017

alberta
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viabe-yourself be-yourself
alberta
5738 48fc 500
Reposted fromkasialan kasialan viajasminnie jasminnie
alberta
To nie życie jest szare, nudne i przewidywalne, lecz to co zgromadziłeś przez lata w swoim umyśle. Pretensje, żale, oczekiwania, niespełnione plany, oceny, wymagania, wspomnienia, nawyki, wątpliwości, lęki, ograniczenia, roszczenia, schematy. To czyni Cię biednym. Gdy w swoim umyśle masz biedę, doświadczasz biedy. Będziesz miał umysł bogaty w dobre wrażenia, wdzięczność, miłość, radość, mądrość, akceptację, humor, otwartość, bogactwo zacznie otaczać Cię z każdej strony.
alberta
6692 5bf9 500
16.
0569 3674 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
alberta
4038 7022 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viakita kita

When it compiles exactly as expected


/* by Pop */

March 23 2017

alberta
6178 ba69 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabederektorem bederektorem
alberta
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viaodpocznijmy odpocznijmy
alberta
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife viaodpocznijmy odpocznijmy

March 22 2017

6607 106b 500
Reposted fromShinnomew Shinnomew viamuccia muccia
alberta
Reposted fromFlau Flau viazombiekrasko zombiekrasko
alberta
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viazombiekrasko zombiekrasko
alberta

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaSeventeenRed SeventeenRed
alberta
Are Millennials really that bad? Yes.
Reposted fromFlau Flau viaPolinda Polinda

March 21 2017

7611 8566
Reposted fromshitsuri shitsuri viajoannna joannna
alberta
0811 838a 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaalicemeow alicemeow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl