Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

alberta
7644 0289 500
Reposted fromtfu tfu viay-xcv-y y-xcv-y
alberta
7252 26be
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaOkruszek Okruszek
alberta
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viaszydera szydera
1793 7cce 500

spiritofally:

Back in middle school, my friends and I used a very simple coded language for writing secret messages. I saw some posts about needing to hide one’s beliefs from partners/bosses/parents so I wanted to share it with you! These would also be great to incorporate into sigils since they are simple lines and dots.

Reposted fromcatplant catplant viajoannna joannna

April 25 2017

alberta
6164 a53f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viajoannna joannna
alberta
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viaszydera szydera
0932 930b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
I observe life
more than
I live it.
Jayme K
(via wordsnquotes)
Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
alberta
9850 0269
Reposted fromtoft toft viajoannna joannna

April 23 2017

alberta
alberta
Życie na poczekaniu. Przedstawienie bez próby. Ciało bez przymiarki. Głowa bez namysłu.
Nie znam roli, którą gram. Wiem tylko, że jest moja, niewymienna. 
— W. Szymborska
Reposted fromcoeurina coeurina viaeternaljourney eternaljourney
alberta
Można się włóczyć nocą. 
Można rozrabiać i pić. 
Żyć jak to mówią: 
mocno, wesoło żyć . 

A smutek jak wierny pies 
dniem i nocą waruje obok. 
Jak trudno, jak trudno 
jest uciec przed sobą. 
— Kalina Jędrusik, "I wciąż się na coś czeka"
1138 f159
Reposted fromdrozdzi drozdzi viajoannna joannna
alberta
0566 4180
alberta

April 19 2017

alberta
When you realize that no one really knows what they are doing and that everyone is doing the best they can according to their own level of consciousness, life gets a lot easier.
— Carl Sagan
alberta
Reposted fromsfm sfm vianami nami
alberta
alberta
4973 928d 500
Reposted fromoll oll viapomoor pomoor

April 18 2017

alberta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl