Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

alberta
5639 391f
Reposted fromktosiowa ktosiowa viagdziejestola gdziejestola

February 22 2017

alberta
alberta
Reposted fromjasminum jasminum viaalicemeow alicemeow
alberta
Reposted fromoll oll viakrainakredek krainakredek

February 21 2017

alberta
Spytałem zebrę
jesteś białą zebrą w czarne paski
czy czarną zebrą w białe paski?
A zebra odpowiedziała:
a Ty jesteś hałaśliwym człowiekiem z cichymi dniami
czy cichym człowiekiem z hałaśliwymi dniami?
Jesteś bałaganiarzem, który czasami bywa pedantem
czy pedantem, który bywa bałaganiarzem?
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny
czy smutnym, który bywa szczęśliwy?
Nigdy więcej nie zapytam zebry o paski
— Shel Silverstein
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
alberta
6294 cdfa
alberta
7855 06b9 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaHogattaa Hogattaa
alberta
5386 bfca 500
Reposted frommatwin matwin viakrainakredek krainakredek
alberta
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viateardrop teardrop
alberta
alberta
8233 413e
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
alberta
9421 087d
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
alberta
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viaalicemeow alicemeow
alberta
doświadczenie życiowe i zawodowe
alberta
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viaszydera szydera
0914 8fa7

lord-kitschener:

halcyon-ia:

break the rules

no gods no kings no masters

Reposted fromPoultron Poultron viaszydera szydera
6378 6ecb
Reposted fromunco unco viaalicemeow alicemeow
alberta
3957 4bd3 500
Reposted frompffft pffft viaalicemeow alicemeow
alberta
8031 a46d
Reposted fromlove-winter love-winter viajoannna joannna
alberta
Reposted frompunisher punisher viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl