Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 29 2019

alberta
0546 9d3f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabagatela bagatela
alberta
Reposted fromFlau Flau viabagatela bagatela
alberta
4304 b907
Reposted frompiehus piehus viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
alberta
6574 ce55 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
alberta
6137 8a28
alberta
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxannabelle xannabelle

September 29 2019

alberta
9511 2150 500
Reposted fromaunds aunds viaexistential existential
alberta
A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted frommesoute mesoute viabagatela bagatela
alberta
7164 b7f0 500
Reposted frompiehus piehus viabagatela bagatela
alberta
5839 6374 500
Reposted frompiehus piehus viabagatela bagatela
alberta
1921 9b34 500
Reposted fromfeegloo feegloo viakrainakredek krainakredek
alberta
6713 3708
alberta
6492 22b8 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viabagatela bagatela
8889 b7e9 500

positive-memes:

what matters most

Reposted fromerial erial viabagatela bagatela
alberta
8436 5278 500
Reposted fromyannim yannim viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
alberta
3150 4baa 500
Reposted fromobliviate obliviate viabagatela bagatela
alberta
9756 933e
Reposted frombearded bearded viabagatela bagatela
alberta
Reposted fromFlau Flau viabagatela bagatela
alberta
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viabagatela bagatela
alberta
0205 eab8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl